5/24/2016 08:02:00 μ.μ.
0
 Η Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, του Γενικού Νοσοκοµείου Αργολίδας, σύµφωνα µε την αριθµ. Α2α/ΓΠ/29247/26.04.2016 απόφαση του Υπουργείου Υγείας  προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευµένων ιατρών, επί θητεία, του κλάδου Ε.Σ.Υ.: 

Για το Γενικό Νοσοκοµείο Αργολίδας (Ν.Μ. Ναυπλίου):

• Μία (1) θέση ειδικευµένου ιατρού, ειδικότητας Καρδιολογίας στον εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β’ 

• Μία (1) θέση ειδικευµένου ιατρού, ειδικότητας Αναισθησιολογίας στον εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β’ 

Για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας: 

• Μία (1) θέση ειδικευµένου ιατρού, ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής στον εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β’ 

• ∆ύο (2) θέσεις ειδικευµένων ιατρών, ειδικότητας Ψυχιατρικής στον εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β’ 

• Οι επιλεγόµενοι ιατροί, θα προσληφθούν στον εισαγωγικό βαθµό του Επιµελητή Β΄ και ακολούθως θα εξελιχθούν βαθµολογικά µέσα στο σύστηµα, σύµφωνα µε τον Ν.3754/2009. 

• Ουδείς υποβάλλει υποψηφιότητα σε θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκοµείο αν δεν έχει εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου που ορίζει το Ν.∆.67/68 (ΦΕΚ.303/Α)ή δεν έχει νόµιµη απαλλαγή (άρθρο 39,παρ.11 του Ν.2737/99). 

• Σε θέσεις ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. που προκηρύσσονται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2017, δεν µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί, που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευµένου/ης ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης (άρθρο 37 παρ.4 του Ν.4368/2016, 

 Α. Για την κατάληψη των ανωτέρω θέσεων που προκηρύσσονται γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι εξής: 

Ιατροί, που υπηρετούν στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. ή εκτός του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. και έχουν: 
α) Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε. 

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

γ) Τίτλο αντίστοιχης µε τη θέση ιατρικής ειδικότητας. 

δ) Ηλικία που να µην υπερβαίνει το πεντηκοστό (50ο )έτος για τους Ε.Β’. Ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης του παραπάνω ορίου ηλικίας λογίζεται η 31η ∆εκεµβρίου του έτους, εντός του οποίου ο/η υποψήφιος/α συµπληρώνει το απαιτούµενο για την βαθµίδα του/της Ε.Β. όριο ηλικίας. Επίσης από τον περιορισµό του ορίου ηλικίας εξαιρούνται όσοι/ες υποψήφιοι/ες υπηρετούν στον κλάδο και διορίζονται σε άλλη θέση αυτού. 

ε) Ελάχιστο χρόνο άσκησης της απαιτούµενης ιατρικής ειδικότητας για την θέση Ε.Β. µόνο η κατοχή τίτλου της οικείας ιατρικής ειδικότητας. 

στ) Ιατροί Ε.Σ.Υ., δεν µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλη οµοιόβαθµη θέση µε αυτή που κατέχουν αν δεν έχουν συµπληρώσει δύο (2) χρόνια συνεχή υπηρεσία στην θέση τους. 

Β. Οι ενδιαφερόµενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά : 

1. Αίτηση-δήλωση για την συγκεκριµένη θέση κατά ειδικότητα και βαθµό (ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου µας καθώς και στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας στην οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά).Η αίτηση-δήλωση συµπληρώνεται µε ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συµπληρωθεί όλα τα απαιτούµενα στοιχεία δεν γίνονται δεκτές. 

2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστηµίου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσηµης µετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσηµης µετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιµίας του ∆ΟΑΤΑΠ. 

3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος. 

4. Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας. 

5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται: α) Ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος β) Η ασκούµενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της. 

6. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.∆. 67/68 ή βεβαίωση νόµιµης απαλλαγής - η οποία εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας . 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, του/της υποψηφίου/ας για διορισµό ιατρού, στην οποία αναφέρονται: 
α) ότι δεν έχει αρνηθεί διορισµό σε θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συµπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσµίας ανάληψης υπηρεσίας (άρθρο 29, παρ. 2, ν.4025/11,ΦΕΚ.228/Α/2011) και 

β) ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη συµπλήρωση δύο (2) χρόνων από το διορισµό του/της ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συµπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ηµεροµηνία παραίτησής του/της (άρθρο 29, παρ. 2, ν. 4025/11,ΦΕΚ.228/Α/2011). γ) ότι έχει συµπληρώσει δύο (2) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας σε οµοιόβαθµη µε την κρινόµενη θέση εάν είναι ήδη ιατρός του ΕΣΥ, (άρθρο 23, παρ. 7, ν. 2519/97,ΦΕΚ.165/Α/1997). 9. Για τις θέσεις που θα προκηρυχθούν µέχρι 31-12-2017, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας για διορισµό ιατρού, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ. ή ότι έχει υποβάλλει παραίτηση από τη θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. στην οποία υπηρετεί.

 Η παραίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί στον φορέα που υπηρετεί ο/η υποψήφιος/α, µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης. 10. Βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο να αναγράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα του/της υποψήφιου/ας και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 37 του Ν.2519/97 ΦΕΚ. 165/Α/1997. Εκτός από αυτά ο/η υποψήφιος/α µπορεί να συµπληρώσει το βιογραφικό σηµείωµα µε κάθε στοιχείο που κατά την κρίση του αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και αξιολόγησή του/της από το Συµβούλιο κρίσης. 

11. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα απαιτείται η υποβολή επίσηµων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. 

12. Οι επιστηµονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα του/της υποψηφίου/ας περιληπτικά Ανάτυπα δηµοσιευµένων επιστηµονικών εργασιών και επιστηµονικά περιοδικά, στα οποία έχουν δηµοσιευτεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου/ας. Επιστηµονικές εργασίες γραµµένες σε ξένη γλώσσα, πρέπει να υποβάλλονται και µεταφρασµένες στην ελληνική γλώσσα. 

13. Οι πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η οποία χορηγείται µετά από εξετάσεις ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) κατά τα οριζόµενα στην ∆/10424/31-3-1993 (ΦΕΚ 263 Β’) υπουργική απόφαση. Για τους ιατρούς, που είναι απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 

Γ. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν µεταφραστεί επίσηµα στην ελληνική γλώσσα από τις αρµόδιες προς τούτο αρχές της ηµεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό. 

∆.Η Αίτηση-∆ήλωση µε όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραµµατεία της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου, του Γενικού Νοσοκοµείου Αργολίδας, εις τριπλούν από 23.05.2016 ηµεροµηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών µέχρι και 13.06.2016 ηµεροµηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών (προθεσµία είκοσι (20) ηµερών), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Αιτήσεις – ∆ηλώσεις που υποβάλλονται µετά την λήξη της προθεσµίας δεν γίνονται δεκτές. 

Ε. Αιτήσεις – ∆ηλώσεις µαζί µε τα δικαιολογητικά µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε εταιρεία ταχυµεταφοράς µέσα στην ανωτέρω ορισθείσα προθεσµία. Για τις αιτήσεις αυτές η ηµεροµηνία υποβολής προκύπτει είτε από την σφραγίδα του ταχυδροµείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυµεταφοράς. (Ταχ. ∆/νση: Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου – Ασκληπιού και Κολοκοτρώνη, Ναύπλιο ΤΚ 21100) 


Στ. Από το Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου οι ενδιαφερόµενοι/ες θα µπορούν να παίρνουν κάθε συµπληρωµατική πληροφορία στο ΤΗΛ. 2752361185 .

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.