9/05/2016 08:01:00 μ.μ.
0
Απάντηση Αποστόλου και Αλεξιάδη στην Ερώτηση Ανδριανού και βουλευτών της ΝΔ για το ορισμό του κατ' επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο.
Στην 5706/27-5-2016 Ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με άλλους βουλευτές του κόμματος με θέμα τα ερωτήματα που ανακύπτουν σχετικά με το ορισμό του κατ' επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που ψήφισε η Κυβέρνηση, απάντησαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Αποστόλου και ο αν. Υπουργός Οικονομικών κ. Τ. Αλεξιάδης.
Στην Απάντηση κ. Αποστόλου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
“Όσον αφορά στον χαρακτηρισμό του επαγγελματία αγρότη, σημειώνεται ότι ο αγρότης που ενδιαφέρεται να χαρακτηριστεί ως επαγγελματίας θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 65 παρ. 1 του v. 4935/2016.
Μεταξύ άλλων πρέπει:
α) να λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του και
β) να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
Αναλυτικότερα, αναφέρονται οι κάτωθι διευκρινίσεις, κατ' αντιστοιχία με τις αναφερόμενες στην Ερώτηση περιπτώσεις:
Περιπτώσεις 1,2,3 και 5
Στις περιπτώσεις όπου o αγρότης ασκεί Και άλλη εξωαγροτική δραστηριότητα, θα πρέπει, κάθε έτος, με την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης να ικανοποιεί το κριτήριο του ποσοστού αγροτικού εισοδήματος. Δηλαδή, το ποσοστό του αγροτικού εισοδήματος θα πρέπει να είναι, τουλάχιστον, 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του, λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό κέρδος της αγροτικής δραστηριότητας που προκύπτει από λογιστικό προσδιορισμό σε σχέση με το συνολικό καθαρό κέρδος από λογιστικό προσδιορισμό, σύμφωνα με την αριθμ. 360/26071/1-3-2016 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΓΙΑΑΤ). Εάν η εν λόγω προϋπόθεση δεν ικανοποιείται, τότε o ενδιαφερόμενος αγρότης θα χάσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για ένα ή και περισσότερα έτη, έως ότου από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης προκύψει το απαιτητό ποσοστό αγροτικού εισοδήματος.
Περίπτωση 4
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της αριθμ. 134460/4-3-2011 (ΦΕΚ 392/Β'/14-3-2011) ΚΥΑ "Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος», «η σύγκριση αγροτικού και συνολικού εισοδήματος γίνεται σε ατομικό επίπεδο και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους εισοδήματα, όπως αυτά δηλώνονται στη αρμόδια Δ.Ο.Υ.».
Περίπτωση 6
Σύμφωνα με την αριθμ. 1081/5-5-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, ο αριθμός των επαγγελματιών αγροτών το 2014 ανέρχεται σε 296.174 σε σύνολο 751.509 αγροτών που αιτήθηκαν ενιαία ενίσχυση.
Περίπτωση 10
Εάν ένας αγρότης χάση την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη μια χρονιά, έχει τη δυνατότητα την επόμενη και εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί εκ νέου επαγγελματίας αγρότης”.
Στην Απάντηση κ. Αλεξιάδη αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
“Με την παρ. 3 του αρ.112 του ν.4387/2Ο16, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 άρθρου 21 του N. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα Ι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα. »
Με την παρ. 3 του αρ.112 του ν.4387/2Ο16, ορίζεται ότι η παρ. 3 του άρθρου 29 του N. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής: «Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15. O φόρος που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται άρθρο 16. Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων. Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση. »
Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις του αρ. 3 του ν.4389/2016 ορίζεται ότι στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/ 2013 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 αλλά μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Εφόσον, μαζί με τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και αγροτική δραστηριότητα. »
Επίσης, με τις διατάξεις του αρ. 3 του ν.4389/2Ο16 ορίζεται ότι στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 29 του v. 4172/ 2013 (Α' 167), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η μείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. »
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας θα εκδοθεί το συντομότερο δυνατόν Ερμηνευτική Εγκύκλιος με περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τα ανωτέρω θέματα.

Τέλος, διαβιβάζουμε το παρόν με αντίγραφο της ερώτησης στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης για τα θέματα αρμοδιότητάς του”. 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.