11/04/2016 03:19:00 μ.μ.
0

Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός συνυπέγραψε και κατέθεσε στη Βουλή με άλλους βουλευτές του κόμματος Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κατρούγκαλο και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτο, με θέμα τις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές αλλαγές στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.
Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:
“Η ψήφιση του N. 4387/2016 επέφερε ριζικές αλλαγές στην ασφαλιστική — συνταξιοδοτική νομοθεσία, εισάγοντας νέες διατάξεις και δεδομένα και στο ασφαλιστικό των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, το οποίο αναθεωρήθηκε επί το δυσμενέστερο. Επειδή πολλές εκ των νέων διατάξεων είτε δεν έχουν επαρκώς ερμηνευθεί είτε παρίστανται ασαφείς ως προς το περιεχόμενό τους και την κανονιστική τους εμβέλεια, έχει προκληθεί τεράστια αναστάτωση και ανησυχία στους προμνησθέντες δημοσίους λειτουργούς, καθώς ουδείς δύναται να γνωρίζει τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσει η συνταξιοδοτική διοίκηση, τις διατάξεις αυτές.
Εν όψει τούτων, και επί σκοπώ όπως διευκρινιστούν καίρια ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1.Ποιο θα είναι το νομοθετικό πλαίσιο, ποιος και πότε o φορέας που θα κανονίσει και απονείμει σύνταξη ((το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ ΛΚ) ή ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης(ΕΦΚΑ)) στα δικαιούχα σύνταξη στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) και Πυροσβεστικού Σώματος(ΠΣ); όταν:
α. Με την παρ. 1α του άρθρου 4 του υπόψη νόμου ορίζεται ότι, «από 01-01-2017 οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου.............καθώς και τα στελέχη των ΕΔ, ΣΑ και ΠΣ υπάγονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό — συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΕΦΚΑ»
β. Με την παρ.1 του άρθρου 51, ορίζεται ως έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ η 01-01-2017. 
γ. Με την παρ.4 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι, “ειδικά για τα στελέχη των ΕΔ,ΣΑ και ΠΣ οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 τίθενται σε ισχύ από 01-07-2016”.
Δηλαδή τα εν λόγω στελέχη υπάγονται για κανονισμό και καταβολή της σύνταξης τους από 01-07-2016 στον ΕΦΚΑ, o οποίος πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία, από 01-01-2017:
2.Εάν η εκάστοτε προσωπική διαφορά, που θα προκύπτει σε των διατάξεων της παρ. 1γ του άρθρου 6, θα υπολογίζεται επί του συνόλου της προκύπτουσας διαφοράς ή στο υπερβάλλον, του 20%, υπόλοιπο της υπόψη διαφοράς;
3. Εάν υπάρχει πλαφόν, ως προς το ανώτατο όριο των ετών ασφάλισης για τον κανονισμό και υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, καθόσον από τις διατάξεις των άρθρων 8, 14 και 15 του νόμου δεν προκύπτει με σαφήνεια εάν οι συντάξιμοι χρόνοι (πραγματικοί και πλασματικοί) που αναγνωρίζονται σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40, 41 και 42 του ΠΔ 169/2007 θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την συμπλήρωση των απαιτουμένων ετών ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης ή θα προσμετρηθούν αυξάνοντας ισόποσα τα συντάξιμα έτη, πέραν των 35 ή 40 ετών ανά περίπτωση;
4.Εάν, από ερμηνεία της παρ.2 του άρθρου 9 του νόμου 4387/2016 προκύπτει ότι, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας δικαιούνται, μετά την ισχύ του υπόψη νόμου, την άμεση χορήγηση προσωρινής (προκαταβολής) σύνταξης και από ποιόν φορέα (ΓΛΚ ή ΕΦΚΑ) ή δεσμεύονται για την μη χορήγηση της στην μη, μέχρι σήμερα, έκδοση της απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. του άρθρου 1α του νόμου 4151/2013;
5.Εάν, μετά την 01-01-2017, για την αναγνώριση των χρόνων των άρθρων 40 και 41 του ΠΔ 169/2007 (διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας σε μονάδες εκστρατείας, χρόνου υπηρεσίας σε κατάσταση πτητικής ενέργειας - εν ενεργεία αλεξιπτωτιστή - υποβρυχίου καταστροφέα κλπ), απαιτείται η όχι η καταβολή των προβλεπομένων εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, όπως αντίστοιχα ορίζεται ότι απαιτείται για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ασφάλισης, από την παρ. 1β του άρθρου 15 του νόμου 4387/2016. Υπόψη ότι οι εν λόγω χρόνοι θεωρούνται ως χρόνοι πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και ειδικότερα αυτοί του άρθρου 41 προσαυξάνουν, βάση του άρθρου 43 του ΠΔ 169/2007, την σύνταξη των τελούντων, σε αυτές τις καταστάσεις, στελεχών.
6. Εάν η προσαύξηση της σύνταξης που καθορίζεται με την παρ.3 του άρθρου 42 του ΠΔ 169/2007, θα συνεχίσει να λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό και υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης του νόμου 4387/2016; Επισημαίνεται ότι, η ως άνω προσαύξηση θεσπίστηκε από τον Νομοθέτη για ορισμένες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών, προκειμένου να αντισταθμίσει τις συνταξιοδοτικές - μισθολογικές τους απώλειες, ως απόρροια των μη βαθμολογικών τους προαγωγών και των πρόωρων αποστρατειών τους.
7. Εάν για συγκεκριμένα επιδόματα ή αποδοχές για τα οποία θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, προκειμένου να αναγνωριστούν ως χρόνοι πραγματικής ή πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας, θα προσμετρούνται αυτά και με ποιο τρόπο στον μέσο όρο μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου, καθόσον δεν προκύπτει κάτι τέτοιο συμπερασματικά και συνδυαστικά από τα άρθρα 8 και 15 του νόμου 4387/20] 6;
8. Εάν η εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10, που αφορά στην χορήγηση του επιδόματος τέκνων σύμφωνα με την υποπαρ.ΙΑ2 της παρ.2 του πρώτου άρθρου του νόμου 4093/2012 και του άρθρου 40 του νόμου 4141/2013, θα συμπεριλάβει και τα συνταξιοδοτηθέντα, μετά την ισχύ του νόμου 4387/2016, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας;
9.Εάν και πότε προτίθεστε να αποσαφηνίσετε, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, τι θα ισχύσει για τον επιζώντα σύζυγο, εφόσον παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής του από τους περιορισμούς που τίθενται με την παρ. του άρθρου 12 του νόμου 4387/2016 (ενηλικίωση τέκνων κλπ);

10. Εάν, μετά την 01-01-2017, οι χρόνοι της στρατιωτικής θητείας, οι χρόνοι πραγματικής ή πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας του άρθρου 22 παρ. 4 N. 3865/2010 και των άρθρων 40 και 41 του ΠΔ 169/2007 κλπ, όπως ορίζονται από την συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου, θα αναγνωρίζονται από τον ΕΦΚΑ με την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς, σε ποιο ποσοστό και εάν αυτό επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλισμένο; Επίσης, εάν υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης των υπόψη χρόνων κατά την συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου με τς ίδιες ή μη υποχρεώσεις — προϋποθέσεις;” 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.