8/05/2017 09:25:00 π.μ.
0
Απάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε Ανδριανό για την καθυστέρηση των ψεκασμών δακοκτονίας.
Στην 7058/10-7-2017 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα τα σημαντικά προβλήματα από την καθυστέρηση των ψεκασμών δακοκτονίας στην Αργολίδα, απάντησε ο αρμόδιος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στην απάντηση του Υφυπουργού επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:
“Όσον αφορά στο Πρόγραμμα Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για το 2017, επισημαίνεται ότι στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ανήκουν η εποπτεία του Προγράμματος Δακοκτονίας, η παροχή τεχνικών οδηγιών, καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτού. Από τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δεν προβλέπεται αρμοδιότητα του ΥΠΑΑΤ για την εισήγηση κατανομής προϋπολογισμού ανά Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ), για την πρόσληψη προσωπικού, για την προμήθεια υλικών δακοκτονίας ή για τυχόν άλλες ενέργειες. Τα παραπάνω αποτελούν αρμοδιότητα των Περιφερειών της Χώρας και ειδικότερα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των ελαιοκομικών Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) σύμφωνα με τον ν. 3852/2-10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α' 87) και τα προεδρικά διατάγματα των Οργανισμών των Περιφερειών.
Ωστόσο, με την αριθμ. 492/23-2-2017 εντολή του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής), αναλήφθηκε από αυτές η προμήθεια των υλικών δακοκτονίας και ξεκίνησαν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες.
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι, για την κάλυψη του πρώτου ψεκασμού εξασφαλίστηκαν τα αναγκαία υλικά με μετακινήσεις κατάλληλων αποθεματικών υλικών μεταξύ των ΠΕ.
Αναφορικά λοιπόν με τον διαγωνισμό για την προμήθεια των υλικών για το έτος 2017 που υλοποιείται από το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών), σημειώνεται ότι ο φάκελος του εν λόγω Προγράμματος διαβιβάστηκε με το αριθμ. 2039/7-7-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον απαραίτητο προσυμβατικό έλεγχο και το ΣΤ' Κλιμάκιο αυτού ενέκρινε την υπογραφή των Συμβάσεων για τα υλικά δακοκτονίας με την αριθμ. 120/2017 πράξη του.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι εντός της πρώτης εβδομάδας του Αυγούστου αναμένεται η υπογραφή των εν λόγω Συμβάσεων.
Διευκρινίζεται ότι οι διαγωνισμοί για την ανάδειξη εργολάβων ψεκασμών δεν αποτελούν αρμοδιότητα του ΥΠΑΑΤ, αλλά των ΔΑΟΚ των οικείων ΠΕ.
Σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών που προξενούνται στη φυτική παραγωγή ελαιοκαλλιεργειών από δακοπροσβολές, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) στην ασφάλιση του ΕΛΓΑ υπάγονται συγκεκριμένοι φυσικοί κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή και ειδικότερα: α) ο παγετος, β) το χαλάζι, γ) η ανεμοθύελλα, δ) η πλημμύρα, ε) ο καύσωνας και η ηλιακή ακτινοβολία, στ) το χιόνι, ζ) οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, η) οι κίνδυνοι από τη θάλασσα, καθώς επίσης και οι ζημιές από αρκούδα, οι ζημιές από αγριογούρουνα στις περιοχές όπου προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR, καθώς και οι ζημιές που προκαλούνται από άγρια κουνέλια στη φυτική παραγωγή της νήσου Λήμνου.
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι οι ζημιές που προξενούνται στη φυτική παραγωγή ελαιοκαλλιεργειών από προσβολές δάκου δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.
Όσον αφορά στην ένταξη των εν λόγω ζημιών σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρμοδιότητες Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ), σημειώνεται ότι θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχυσεων και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τη γεωργία και τη δασοκομία. Βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη αυτών των ζημιών σε πρόγραμμα ΚΟΕ, σύμφωνα με τους ανωτέρω Κανονισμούς, είναι η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια) σε επίπεδο Νομού σε ποσοστό 30% και πάνω σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) τον επόμενο χρόνο της συγκομιδής και δίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και επίσης να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης της προσβολής και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, της δακοπροσβολής.
Τέλος, σημειώνεται ότι η προσβολή στις ελαιοκαλλιέργειες από δάκο αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με κατάλληλους ψεκασμούς από την αρχή του καλοκαιριού μέχρι λίγο πριν από τη συγκομιδή και ως εκ τούτου οι τυχόν ζημιές που προξενούνται στις ελαιοκαλλιέργειες από δακοπροσβολές δεν εντάσσονται σε προγράμματα ΚΟΕ αρμοδιότητας ΠΣΕΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Αναφορικά με την ειδικότητα των τομεαρχών του προγράμματος δακοκτονίας, η νομοθεσία που ισχύει για το εν λόγω θέμα είναι:
α) το άρθρο 10 του ΝΔ 2413/9-5-1953 (Α' 125/9-5-1953) “Περί καταπολεμήσεως του δάκου της ελαίας”, όπου αναφέρεται ότι “Οι τομεάρχαι της καταπολεμήσεως του δάκου είναι ιδιώται γεωπόνοι...” και
β) η παρ. 1 της αριθμ. 2195/11040/30-1-1985 απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας “Ρύθμιση λεπτομερειών λειτουργίας των Ταμείων Προστασίας Ελαιοπαραγωγής” (Β'75/13-2-1985), όπου αναφέρεται ότι “Στις περιπτώσεις εκείνες που παρατηρείται έλλειψη Γεωπόνων αποφοίτων Ανωτ. Γεωπονικών Σχολών ή απροθυμία αυτών να εργαστούν στην καταπολέμηση του δάκου, εγκρίνουμε να προσλαμβάνονται από τα Ταμεία Προστασίας Ελαιοπαραγωγής της χώρας, ως Τομεάρχες Δακοκτονίας και Τεχνολόγοι Γεωπονίας, του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, απόφοιτοι των ΤΕΙ (πρώην ΚΑΤΕΕ) ή και φοιτητές του 4ου και 5ου έτους σπουδών του κλάδου φυτοτεχνίας των Ανώτατων Γεωπονικών Σπουδών”.
Επίσης, στο πρόγραμμα δακοκτονίας εδώ και πάνω από μια δεκαετία, έχει ενταχθεί η χρήση νέων τεχνολογιών (GPS-GIS) για την αποτελεσματικότερη παρακολούθησή του. Πολλές ΠΕ, μεταξύ των οποίων και αυτή της Κρήτης, συμπεριλαμβάνονται κάθε χρόνο στην υπουργική απόφαση των συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς σχετικά με την υποχρεωτική εφαρμογή της χρήσης GPS σε ορισμένη έκταση του προγράμματος.
Σχετικά με τις καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί στην εφαρμογή του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι το ΥΠΑΑΤ υλοποιεί το πρόγραμμα προμήθειας των υλικών δακοκτονίας μετά από μεταφορά των σχετικών πιστώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, γεγονός που πρόκειται να αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση, ώστε οι πιστώσεις να εγγράφονται απευθείας στον προϋπολογισμό του ΥΠΑΑΤ για να ξεκινούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες πιο έγκαιρα.
Ειδικότερα, για το έτος 2017, διευκρινίζεται ότι οι πιστώσεις του προγράμματος δακοκτονίας εξασφαλίστηκαν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 του Υπουργείου Εσωτερικών με την αριθ. 6102/23-02-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 16803/25-5-2017 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: ΨΨΣ0465ΧΘ7-ΕΜ1).
Ως εκ τούτου, σχετικά με τις πιστώσεις του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2017, αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφό”.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.