10/20/2017 06:00:00 μ.μ.
0

Με αφορμή επίκαιρη ερώτηση (ολόκληρη εδώ)  της βουλεύτριας Κορινθίας κ. Μ. Θελερίτη στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ε. Αχτσιόγλου, σχετικά με την προστασία των εργαζόμενων στους ΟΤΑ και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, η οποία συζητήθηκε εχτές στη βουλή (19/10/2017) (σχετικό δημοσίευμα εδώ), η Υπουργός ανακοίνωσε την υπογραφή Υπουργικής Απόφασης (18/10/17) με την οποία εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για τη Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
Στην επίκαιρη ερώτησή της Μ. Θελερίτη αναφέρθηκε στην σημαντική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στους δήμους τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι σύμφωνα με στοιχεία των τελευταίων ετών από τον Δεκέμβριο 2015 έως τον Ιούνιο 2017 έχουν συμβεί 32 σοβαρά εργατικά ατυχήματα, ενώ από τον Ιούλιο του 2014 έως τον Αύγουστο του 2017, έχουν καταγραφεί 34 θανατηφόρα ατυχήματα εν ώρα εργασίας στους δήμους.
Σημείωσε επίσης ότι οι αριθμοί αυτοί είναι πιθανόν να είναι μεγαλύτεροι, αν λάβουμε υπόψη ότι τα στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα που αφορούν συμβασιούχους δεν είναι επαρκή, με δεδομένο ότι όσοι και ιδιαιτέρως όσες εργάζονται με σύμβαση, συχνά υφίστανται τις συνέπειες των εργατικών ατυχημάτων «σιωπηλά» λόγω της επισφαλούς σχέσης εργασίας τους με τους ΟΤΑ. Επιπλέον όπως επισήμανε η βουλεύτρια Μ. Θελερίτη, πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη το δεδομένο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων προκύπτει στο τομέα καθαριότητας των δήμων, όπου η επισφάλεια είναι ακόμα μεγαλύτερη λόγω των συμβάσεων ορισμένου χρόνου με τις οποίες απασχολούνται οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στην καθαριότητα.
Επίσης, τα περισσότερα ατυχήματα οφείλονται στην παραβίαση των όρων υγιεινής και ασφάλειας και στο γεγονός ότι δεν παρέχονται στους εργαζόμενους και στις εργαζόμενες τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας, είναι ελλιπής ή και δεν πραγματοποιείται συντήρηση του εξοπλισμού, είναι ακατάλληλα τα χρησιμοποιούμενα τεχνικά μέσα, αλλά και διότι δεν τηρούνται οι κανόνες που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την ενημέρωση των υπαλλήλων για τους κινδύνους που διατρέχουν.
Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας ότι η διαμόρφωση ασφαλέστερου περιβάλλοντος εργασίας για τις εργαζόμενες/ τους εργαζόμενους στους δήμους, ανεξάρτητα από τη σχέση και το αντικείμενο εργασίας, είναι διαρκής υποχρέωση της πολιτείας, έχει λάβει μια σειρά μέτρα για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.
Ειδικότερα, το Υπουργείο Εσωτερικών με το άρθρο 97 του ν. 4483/17 προβλέπει τρεις κύριες παρεμβάσεις: Α) Επεκτείνει στους εργαζόμενους καθαριότητας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου το δικαίωμα χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας. Β) Διευρύνει τις αρμοδιότητες παρέμβασης της Επιθεώρησης Εργασίας, που εκτός από την υποβολή έκθεσης έχει πλέον τη δυνατότητα να εισηγείται και την επιβολή προστίμου. Γ) Ορίζει ότι με ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, συγκροτείται Επιτροπή (στην οποία θα εκπροσωπούνται φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων) για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους ΟΤΑ (μπορείτε να διαβάσετε το νόμο εδώ). Ενώ, το Υπουργείο Εργασίας με πρόσφατη τροπολογία (άρθρο 119 στο ν. 4488/2017) θεσπίζει ηλεκτρονικές βάσεις καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας που λειτουργούν στο πλαίσιο του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ,  ενισχύοντας την αποτελεσματική εφαρμογή των θεσμών προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
Το Υπουργείο Εργασίας, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, προχωράει σε έναν  νέο στρατηγικό σχεδιασμό και στην θεσμοθέτηση «Εθνικού Συστήματος για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία».
Βασικοί άξονες του «Εθνικού Συστήματος για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία»
1.       Ενδυνάμωση των πολιτικών και των μέτρων πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των άλλων ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία για όλους τους εργαζομένους και όλες τις εργαζόμενες, με έμφαση στους πλέον ευάλωτους.
2.       Ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων, μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ενημέρωσης.
3.       Βελτίωση των διαδικασιών αναγγελίας και των συστημάτων καταγραφής εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
Κατευθύνσεις του «Εθνικού Συστήματος για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία»
1.       Παραγωγή πολιτικών, νομοθεσίας και κανόνων λειτουργίας
2.       Δημιουργία υποστηρικτικών δομών
3.       Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και  διεξαγωγή πιλοτικών προγραμμάτων ελέγχων για την τήρηση των όρων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία
4.       Εκστρατείες ενημέρωσης
Σε ό,τι αφορά τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση σημειώνονται τα εξής σύμφωνα με όσα ανέφερε η Υπουργός Εργασίας, κ. Ε. Αχτιόγλου στην βουλή:
·         Πραγματοποιούνται ήδη ενημερωτικές ημερίδες σε διάφορους Δήμους της χώρας σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, για την εφαρμογή και για την καλύτερη συμμόρφωση με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην Εργασία, ενώ έχουν εντατικοποιηθεί και οι έλεγχοι.
·         Την τελευταία διετία έχουν αυξηθεί σημαντικά οι έλεγχοι που διεξάγει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.
·         Από τις αρχές του 2017 το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στέλνει έγγραφα σε όλους τους Δήμους και τους ενημερώνει για τις τρεις βασικές υποχρεώσεις τους: Α) ότι πρέπει να έχουν γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, Β) ότι πρέπει να υπάρχει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και Γ) ότι πρέπει να παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας και να επιβλέπεται η ορθή χρήση τους.
·         Δικαιούχοι για τα μέσα ατομικής προστασίας είναι όλοι οι εργαζόμενοι και όλες οι εργαζόμενες, εφόσον απασχολούνται σε εργασίες που είναι από τη φύση τους ανθυγιεινές και επικίνδυνες, ενώ προβλέπεται ότι δεν είναι δυνατόν να αποτιμώνται σε χρήμα τα μέσα ατομικής προστασίας, αλλά μόνον σε είδος, ενώ σε όσες περιπτώσεις διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτών, προβλέπεται η επιβολή προστίμων.
·         Τέλος, επειδή παρατηρείται από τους ελέγχους ότι τα περισσότερα και σοβαρότερα ατυχήματα στους ΟΤΑ λαμβάνουν χώρα από την πτώση των εργαζομένων από τα απορριμματοφόρα οχήματα, βρίσκεται σε εξέλιξη συνολική αναθεώρηση του προτύπου για τη λειτουργία των απορριμματοφόρων. Με υπουργική απόφαση δε, κατέστη πλέον σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να απασχολούνται σε εργασίες που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, εργαζόμενοι μέσω κοινωφελών προγραμμάτων και ακόμη πιο ξεκάθαρα ορίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να τους ανατίθενται καθήκοντα αποκομιδής απορριμμάτων σε οχήματα.
Εκτιμάται ότι η κεντρική αυτή παρέμβαση της κυβέρνησης θα συμβάλλει αποφασιστικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων μέσα από ένα σύνολο δράσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης,  σε επίπεδο επιτελικό (από νομοθετική και οργανωτική άποψη), σε επίπεδο ενημέρωσης και βέβαια σε επίπεδο ελεγκτικό. 

Γραφείο Τύπου
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας

20 Οκτωβρίου 2017

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.