10/30/2017 10:47:00 π.μ.
0

Στην 8414/1-9-2017 Ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Αργολίδας και αν. Υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την αποτίμηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας, απάντησε ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Δ. Μπαξεβανάκης.

Στην Απάντηση του Υφυπουργού αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“Η Πιλοτική Τάξη Μαθητείας υλοποιήθηκε στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ηλικίας 19 έως 24 ετών που βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Οι ειδικότητες για τις οποίες υλοποιήθηκε το πρόγραμμα ήταν: ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 9 μήνες και περιελάμβανε “Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας” συνολικής διάρκειας 200 ωρών (7 ωρών εβδομαδιαίως) και “Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο Εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο” διάρκειας 28 ωρών εβδομαδιαίως επιμερισμένο σε 4 ημέρες.

Η “Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας” πραγματοποιήθηκε στο ΕΠΑΛ Κορωπίου Αττικής και στο 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Το “Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο” πραγματοποιήθηκε σε μονάδες της ΔΕΗ και σε επιχειρήσεις του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα σε αντικείμενα αντίστοιχα των προαναφερόμενων ειδικοτήτων.

Οι εγγεγραμμένοι μαθητές στο ΕΠΑΛ Κορωπίου που υπέγραψαν τη σύμβαση ήταν δέκα πέντε (15) ενώ παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν την Πιλοτική Τάξη δέκα τέσσερις (14). Το σχολείο έκανε την κατανομή των μαθητών ανάλογα με την κατοικία τους σε τρεις διευθύνσεις της ΔΕΗ:

-τρεις (3) εκπαιδευόμενοι στη ΔΕΗ ΑΕ (Τομέας Συντήρησης ΔΥΣ/Ηλεκτρολόγοι) στην Αθήνα,

-εννέα (9) εκπαιδευόμενοι στη ΔΕΗ ΑΗΣ Λαυρίου, και

-δύο (2) εκπαιδευόμενοι στη ΔΕ ΑΕ Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) στην Παλλήνη.

Οι εγγεγραμμένοι μαθητές στο 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης που υπέγραψαν σύμβαση ήταν εννέα (9) και ολοκλήρωσαν την πιλοτική τάξη οι επτά (7). Από τους 9 αρχικά εγγραφέντες οι 4 πραγματοποίησαν το “Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο) στην ΕΒΖ ΑΕ, οι 2 στον Βοτανικό Κήπο του Δήμου Παύλου Μελά και οι υπόλοιποι 3 σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του γεωπονικού κλάδου και του κλάδου εστίασης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του συγκροτήθηκε με την με αριθμό Φ7/103517/Δ4/20-6-2017 ΥΑ υπέβαλε ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης που κοινοποιήθηκε στον ΟΑΕΔ, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στην ΕΥΔ-ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η αναφερόμενη Επιτροπή υπέβαλε την τελική έκθεση αξιολόγησης στο ΥΠΠΕΘ (Αρ. Πρωτ. Εισερχόμενου Εγγράφου 143187/31-8-2017) και η οποία θα διαβιβαστεί στους αναφερόμενους φορείς λόγω αρμοδιότητας. Από τα Γενικά Συμπεράσματα της Έκθεσης Αξιολόγησης παραθέτουμε τα εξής:

'Οι νέοι απόφοιτοι ΕΠΑΛ με τη Μαθητεία απέκτησαν επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Εξοικειώθηκαν με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας και με την προϋπηρεσία και τις γνώσεις βελτίωσαν την απασχολησιμότητά τους. Οι επιχειρήσεις ωφελήθηκαν επίσης, με την εργασία των ασκούμενων καθώς και με τη δυνατότητα να προετοιμάσουν τους μελλοντικούς τους συνεργάτες.

Είναι χαρακτηριστικό αυτό που δήλωσε σε ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας και σε προσωπική επαφή ο Τομεάρχης Συντήρησης του ΑΗΣ Λαυρίου-ΔΕΗ και υπεύθυνος για τη μαθητεία κ. Παπαδήμος Σπύρος: 'Έχουμε να πούμε τα καλύτερα λόγια για την συμπεριφορά και την ωριμότητα την οποία επέδειξαν οι μαθητευόμενοι στους εννέα μήνες, εργάστηκαν με προθυμία ώστε η μαθητεία δεν ήταν βάρος για την επιχείρηση, με την έννοια ότι έπρεπε κάποιος συνεχώς να τους υποδεικνύει τι να κάνουν χωρίς να μπορούν τελικά να το εκτελέσουν. Αντίθετα με τις εργασίες που εκτέλεσαν (τοποθέτησαν σχάρες, έριξαν καλώδια, συντήρηση σε μετασχηματιστές, καλωδίωση σε πίνακες), έγιναν εργασίες που δύσκολα θα αποφασίζαμε να γίνουν'.

Το ποσοστό 70% που αποτιμάται συγκεντρωτικά η απόδοση του προγράμματος στους δώδεκα δείκτες αξιολόγησης αποδεικνύει τη θετική απόδοσή του.

Οι μαθητευόμενοι στο διάστημα του προγράμματος της μαθητείας αποκόμισαν γνώσεις, καθώς για τις περισσότερες εργασίες που εκτελούσαν γινόταν συζήτηση στο σχολείο λύνοντας απορίες θεωρητικές και εργαστηριακές. Επίσης βελτίωσαν πολύ τις δεξιότητές τους, καθώς οι εμπειρίες που απόκτησαν από την εκπαίδευση σε πραγμτικό περιβάλλον εργασίας δεν ήταν δυνατόν να αποκτηθούν μέσω της διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός μαθήματος. Τέλος,σ το διάστημα των εννέα αυτών μηνών μπόρεσαν να ενταχθούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον, να αποκτήσουν την ανάλογη κουλτούρα, να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, μισθό, ασφαλιστική κάλυψη και προϋπηρεσία απαραίτητη για την εύρεση εργασίας και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Από επαφές με τους συμμετέχοντες, αλλά και από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία, το 82,4% των ερωτηθέντων Εκπαιδευομένων και το 100% των Εκπαιδευτών – Εκπαιδευτικών – Διευθυντών εκτιμά ότι το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε αρκετά έως πολύ στις προσδοκίες τους'

Επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. 217890/ΓΓ4/32-12-2016, αποφασίστηκε η υλοποίηση και τρίτης Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας, αυτή τη φορά στην Περιφέρεια Κρήτης. Στο πρόγραμμα αυτό προσφέρεται η ειδικότητα “Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων”. Την ευθύνη υλοποίησης της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης, της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το 1ο ΕΚ Ηρακλείου και το 6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου. Τα μαθήματα στο πιλοτικό τμήμα μαθητείας της Κρήτης ξεκίνησαν στις 17/2/2017 με 13 μαθητές. Στο πιλοτικό αυτό πρόγραμμα, οι θέσεις μαθητείας είναι αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Κατά την υλοποίηση του πιλοτικού αυτού προγράμματος προβλέπεται η επιμόρφωση εκπαιδευτών των επιχειρήσεων, εκπόνηση εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας.

Τέλος, σημειώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δίνει μεγάλη βαρύτητα στην αναβάθμιση της εργασιακής προοπτικής των αποφοίτων των ΕΠΑΛ και στην ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας, με στόχο τη σύζευξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση και την στήριξη των αποφοίτων μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση, υλοποιούμε το “μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας” για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, ενώ στις προθέσεις μας είναι να εφαρμοστεί και στα ΙΕΚ, τα οποία αποτελούν τον δεύτερο μεγάλο πυλώνα της στρατηγικής μας για την ΕΕΚ. Όπως είναι γνωστό, στα ΙΕΚ λειτουργούν ειδικότητες σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, παρέχοντας έτσι, σε συνδυασμό με τα ΕΠΑΛ, περισσότερες δυνατότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο.

Βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής μας για τη μαθητεία είναι τα ακόλουθα:

Α. Αποτελεί ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά όσοι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ το επιθυμούν. Κατά την 9μηνη διάρκειά του περιλαμβάνει εκπαίδευση στο χώρο εργασίας είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα με αμοιβή και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Β. Αναφέρεται αποκλειστικά σε αποφοίτους ΕΠΑΛ άνω των 18 ετών, σε αντίθεση με τον αρχικό σχεδιασμό του από την προηγούμενη κυβέρνηση που επέτρεπε την εργασιακή απασχόληση σε μαθητές 16 ετών.

Γ. Διεξάγεται βάσει Προγραμμάτων Σπουδών ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική εφαρμογή της με ευθύνη των ΕΠΑΛ και των Εργαστηριακών Κέντρων, μέσα από ειδικό πρόγραμμα σπουδών που διεξάγεται στο χώρο εργασίας της εκάστοτε επιχείρησης για 4 ημέρες την εβδομάδα και 1 ημέρα εργαστηριακού μαθήματος στο σχολείο.

Δ. Οι απόφοιτοι της τάξης μαθητείας θα αναβαθμίζουν τα εκπαιδευτικά τους προσόντα στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και θα αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία.

Επιπλέον υπενθυμίζουμε ότι:

Με συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας το 2016 εξασφαλίστηκε η αναγκαία χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την υλοποίηση της μαθητείας, αλλά πρωτίστως για τη συνολική αναβάθμιση της ΕΕΚ.

Ξεκίνησε η πρώτη εφαρμογή της μαθητείας από 10/3/2017 σε 7 ειδικότητες των ΕΠΑΛ σε όλες τις περιφέρειες της χώρας με 1200 θέσεις μαθητείας.

Την τρέχουσα σχολική χρονιά ξεκινά η β' φάση της μαθητείας στα ΕΠΑΛ, με διεύρυνση του αριθμού των ειδικοτήτων από 7 σε 16, και υπερτριπλασιασμό των προσφερόμενων θέσεων. Συγκεκριμένα, προκηρύχθηκαν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 3.406 θέσεις μαθητείας, οι οποίες κατανέμονται σε 2.333 θέσεις στο δημόσιο, την τοπική αυτοδιοίκηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και 1.073 θέσεις στον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική ανάπτυξης του νέου αυτού θεσμού.

Παράλληλα προχωράμε στην ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών για τη μαθητεία σε όλες τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ και των διαδικασιών πιστοποίησης των αποφοίτων της τάξης μαθητείας, καθώς και στην οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στη μαθητεία.

Τέλος σχεδιάζουμε προγράμματα τοπικών συμπράξεων με επιμελητήρια και κοινωνικούς εταίρους με στόχο την προσφορά ποιοτικών θέσεων μαθητείας. Παράλληλα έχουν ενεργοποιηθεί οι εκπαιδευτικές δομές του ΥΠΠΕΘ καθώς και τα στελέχη της εκπαίδευσης για την ανάληψη πρωτοβουλιών συνεργασίας με εκπροσώπους εργοδοτών για την ανεύρεση θέσεων μαθητείας, με θετικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Όσον αφορά τις δράσεις που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση με τίτλο 'Αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας' που εξέδωσε την 2-8-17 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ με δυνητικούς δικαιούχους την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, σας ενημερώνουμε ότι οι θέσεις μαθητείας που θα βρεθούν θα αξιοποιηθούν το επόμενο διάστημα για την ανάπτυξη των τμημάτων μαθητείας σε ΕΠΑΛ και ΙΕΚ”.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.