10/29/2017 07:33:00 μ.μ.
0

Στην 9060/26-9-2017 Ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Αργολίδας και αν. Υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές-μέλη του Τομέα με θέμα τη σύνθεση των επιτροπών αξιολόγησης της δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, απάντησε ο αρμόδιος αν. Υπουργός κ. Κ. Φωτάκης.

Στην Απάντηση του Υπουργού αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“Η δράση 'Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ' προκηρύχθηκε με αρχικό προϋπολογισμό 280 εκ. Ευρώ, ο οποίος λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος συμμετοχής της επιχειρηματικής και ερευνητικής κοινότητας αυξήθηκε τον Αύγουστο του 2017 για τον πρώτο κύκλο κατά 130 εκ., ανερχόμενος σε συνολικά 410 εκ. ευρώ. Η δράση ενισχύει τις συνεργασίες ανάμεσα στην ερευνητική και την παραγωγική κοινότητα της χώρας και συμβάλλει στη συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια στο πλαίσιο της Οικονομίας της Γνώσης.

Τη διαχείριση της Δράσης ανέλαβε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και συγκεκριμένα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ). Η αξιολόγηση των συνολικά 2.426 προτάσεων ξεκίνησε στις 28 Αυγούστου 2017 και πραγματοποιήθηκε από 28 θεματικές επιτροπές, με τη συμμετοχή περισσότερων από 300 επιστημόνων – αξιολογητών. Τα αποτελέσματα της Παρέμβασης ΙΙΙ έχουν ήδη ανακοινωθεί, οι επιτροπές της Παρέμβασης Ι ολοκλήρωσαν το έργο τους και τα αποτελέσματα αναμένονται έως το τέλος Οκτωβρίου, ενώ οι επιτροπές της Παρέμβασης ΙΙ βρίσκονται στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης και τα αποτελέσματα αναμένονται στις αρχές Νοεμβρίου.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την πορεία υλοποίησης της Δράσης και καμία καθυστέρηση στη διαδικασία της αξιολόγησης.

Για την εξασφάλιση του αδιάβλητου χαρακτήρα των διαδικασιών έχουν υλοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και οι απαραίτητες θεσμικές διασφαλίσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 9 του πρόσφατου νόμου 4485/2017 προβλέφθηκε ότι οι εμπειρογνώμονες και αξιολογητές, ανεξάρτητοι ή μέλη επιτροπών, οι οποίοι προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών της ΓΓΕΤ και συμμετέχουν σε αξιολογήσεις προτάσεων έργων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο προκηρύξεων, καλύπτομαι από απόρρητο και τα στοιχεία τους δεν δημοσιεύονται με κανέναν τρόπο πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Όσοι μάλιστα εντάσσονται στο Μητρώο Αξιολογητών υπογράφουν σχετική δήλωση εχεμύθειας.

Όλα τα βήματα της αξιολόγησης, αποτυπώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Ν. 4314/2014 (ΠΣΚΕ), το οποίο διασφαλίζει όχι μόνο το αδιάβλητο της διαδικασίας αξιολόγησης, αλλά και την απαιτούμενη διαφάνεια, αφού όλα τα στοιχεία αποτυπώνονται σε ένα πληροφοριακό σύστημα αυξημένων προδιαγραφών ασφαλείας. Τα μέλη των επιτροπών και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες έχουν πρόσβαση μόνο στις προτάσεις που τους έχουν ανατεθεί, ενώ η κάθε πρόταση εξετάζεται από κοινού από όλα τα μέλη της εκάστοτε θεσμικής επιτροπής. Η διαδικασία αξιολόγησης τηρεί απαρέγκλιτα και τους κανόνες που θέτει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.

Τα μέλη των επιτροπών Αξιολόγησης και οι εμπειρογνώμονες είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και προέρχονται υποχρεωτικά από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η ένταξη στο Μητρώο απαιτεί διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και συνδυασμό σημαντικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας στον τομέα των έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και στην αξιολόγηση προτάσεων χρηματοδότησης. Για τη Δράση 'Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ' τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης είναι επιστήμονες ενταγμένοι στο Μητρώο αυτό και διαθέτουν τόσο τα εχέγγυα αριστείας, όσο και την απαραίτητη εμπειρία για να φέρουν εις πέρας το έργο τους. Στην συντριπτική πλειοψηφία τους είναι μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ και Ερευνητές εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας στην αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων, από Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. Επιπρόσθετα, στην σύσταση των επιτροπών έγινε συσχέτιση της επιστημονικής εξειδίκευσης του κάθε πιστοποιημένου αξιολογητή με τους θεματικούς τομείς της Δράσης.

Η ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ τηρεί απαρέγκλιτα όλες τις νομικές προβλέψεις του εθνικού δικαίου για τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης και έχει υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν διεθνώς για επιστημονικές κρίσεις έργων και προγραμμάτων. Οι αξιολογητές αποκλείονται από την αξιολόγηση πρότασης σε θεματική περιοχή εφόσον σε αυτή συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο η επιχείρηση, το εργαστήριο, ο Τομέα, το Ινστιτούτο ή/και το Πανεπιστημιακό Τμήμα στο οποίο εργάζεται ή εμπλέκεται ο ίδιος με οποιονδήποτε τρόπο. Μάλιστα η σύγκρουση συμφερόντων δεν ελέγχεται μόνο σε επίπεδο υποβάλλοντος την ερευνητική πρόταση αλλά ακόμα και ως προς τη συμμετοχή του ως μέτοχος σε εταιρίες οι οποίες είναι δυνητικά δικαιούχοι. Έχει ληφθεί πρόνοια ώστε όλοι οι αξιολογητές να ενημερωθούν για τις απαγορεύσεις που θέτει το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Με την ένταξή τους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών δηλώνουν υπεύθυνα κατά το άρθρο 27 'ότι θα εκτελούν νομίμως τα καθήκοντά τους, ότι θα τηρούν την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθεια για οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από το δικαίωμα πρόσβασής τους στα στοιχεία των προτάσεων και ότι θα δηλώνουν αμέσως κάθε σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει λόγω του έργου που τους έχει ανατεθεί'. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους υπογράφουν ειδικότερη υπεύθυνη δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία περιλαμβάνει υπενθύμιση του νομικού πλαισίου και αναλυτικά ενδεικτικά παραδείγματα σύγκρουσης συμφερόντων όπως αυτά έχουν αντληθεί από τη νομολογία και από τα εγχειρίδια του Ορίζοντα 2020.

Οι παραπάνω διαδικασίες τηρούνται σε όλες τις Δράσεις που υλοποιούνται με ευθύνη της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συντελούν στην αξιόπιστη, διαφανή, αδιάβλητη και αποτελεσματική αξιολόγηση των προτάσεων”.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.